Δικαίωμα εγγραφής μέλους:

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του καταστατικού της παράταξης:

Μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να γίνει κάθε Κύπριος πολίτης ή κάθε άτομο κυπριακής καταγωγής καθώς και οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

4.1.1 Είναι ηλικίας άνω των δεκαοχτώ (18) ετών

4.1.2 Αποδέχεται τις αρχές και τους όρους του καταστατικού του Κόμματος.

4.1.3 Δεν είναι μέλος άλλου κυπριακού Κόμματος ή πολιτικής ομάδας που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από άλλο κυπριακό Κόμμα.

4.1.4 Ουδέποτε έχει καταδικασθεί από δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας, ή έχει στερηθεί της εκλογιμότητας, κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου εξ αιτίας οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος.


Κάθε μέλος:

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του καταστατικού της παράταξης δικαιούται:

7.1 Να ψηφίζει για την εκλογή των αξιωματούχων του Κόμματος και να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή του σε οποιοδήποτε αξίωμα, νοουμένου ότι τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος καταστατικού και είναι τακτοποιημένες οι ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Κόμμα.

7.2  Να εκλέγει και να εκλέγεται σαράντα πέντε (45) μέρες μετά την εγγραφή του στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κόμματος.

7.3 Να υποβάλλει στα αρμόδια σώματα εισηγήσεις και να συζητεί ελεύθερα οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την πολιτική του Κόμματος ή την εσωτερική του διάρθρωση


 SITE LEFT